Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η περιήγηση καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο GreekPonyFarm.gr διέπεται από τους όρους του παρόντος κειμένου. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους  οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία αυτή.

Ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο GreekPonyFarm.gr, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα  (username/ e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών του GreekPonyFarm.gr ως μέλος.

Πλέον αυτών, μπορεί να ζητούνται και άλλα στοιχεία που μπορεί να αφορούν τη νομιμότητα της συναλλαγής ή και για την έκδοση νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση ακεραιότητας της πιθανής συναλλαγής. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη-χρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται  για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν αν το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο χρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων.

Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά  στοιχεία του χρήστη-μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία  περί προστασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης-μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστοχώρου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο GreekPonyFarm.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, τις υπηρεσίες της εταιρείας, το μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση ή και εκτέλεση συναλλακτικής σχέσης.

Το GreekPonyFarm.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα  του χρήστη-μέλους για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του.  Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της ανωτέρω σχέσης.

Ο κάτοχος λογαριασμού (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο GreekPonyFarm.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το GreekPonyFarm.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει  αυτόματα τον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση του ιστοχώρου και των υπηρεσιών του σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.